Praktijkvoorwaarden


Praktijkvoorwaarden Academas B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;

1.2 Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Academas met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;

1.3 Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;

1.4 Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;

1.5 Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;

1.6 Academas B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. 31039056 en gevestigd aan de Bavoortseweg 9A, te Leusden.

Artikel 2.Huisregels

1.1 De patiënt dient een eigen badlaken of een handdoek mee te brengen. Academas zorgt voor schone handdoeken en onderlakens.

1.2 De wachttijd tussen het afgesproken behandeltijdstip en het daadwerkelijke behandeltijdstip bedraagt maximaal tien minuten. Als de patiënt langer dan tien minuten op de fysiotherapeut moet wachten, dan informeert de patiënt aan de balie of bij andere aanwezige medewerkers van Academas. 

1.3 Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar Academas via telefoonnummer 033 - 434 39 39. De agenda's van de fysiotherapeuten worden hier beheerd.

1.4 Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijke behandeling, worden allerlei medische en administratieve gegevens bijgehouden in het patiëntendossier. Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen en geldt er binnen de praktijk een privacyreglement.

1.5 Patiënten dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden. Binnen de praktijk is respect voor anderen essentieel. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen onze praktijk niet getolereerd. Wanneer geconstateerd wordt dat iemand (behandelaar of patiënt) bovenstaande gedragscodes niet naleeft, dan dient dit gemeld te worden via de klachtenprocedure.

Artikel 3. Behandelovereenkomst en rechten en plichten

Als een fysiotherapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

3.1 Plichten fysiotherapeut 

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw   gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen. Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

3.2 Rechten patiënt

 Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Op inzage in uw medisch dossier.
 • U heeft als patiënt ook plichten:
 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft. 

Artikel 4. Afspraken annuleren

4.1 Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Indien de praktijk is gesloten dient u uw bericht van afzegging in te spreken op ons antwoordapparaat. 

4.2 Als u wegens ziekte wilt annuleren voor een afspraak op maandag of na een feestdag, dan dient u zich telefonisch vóór 10.00 uur af te melden op de dag van uw afspraak. 

4.3 Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. 

4.4 Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt 100% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling. De rekening voor het niet nakomen van uw afspraak voor behandeling kunt u niet bij uw verzekeraar declareren.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Academas.

5.2 De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. 

5.3 Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur. 

5.4 De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Academas vrij om zonder nadere ingebrekestelling incasso¬maatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. 

5.5 Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijk kosten, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimum van € 40,- waarvoor geen bewijs geleverd dient te worden. 

Artikel 6. Klachtenregeling

Alle fysiotherapeuten die in deze praktijk werkzaam zijn staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Hebt u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF onder 'Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut'.