Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Academas B.V.

 

Academas B.V. is een erkend fitnesscentrum dat aangesloten is bij brancheorganisatie NL Actief. Op al onze diensten zijn in beginsel de Algemene Voorwaarden van NL Actief van kracht aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Academas B.V..

Algemene voorwaarden zijn afspraken die gemaakt zijn tussen branche- en consumentenorganisaties. Het zijn de zogenaamde kleine lettertjes in een koop- of andere overeenkomst tussen de consument en de ondernemer. Als de brancheorganisatie én de consumentenorganisaties zich hierover gezamenlijk buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden. NL Actief heeft op deze manier samen met de consumentenbond voorwaarden opgesteld. Alle bij NL Actief aangesloten fitnesscentra houden zich dus niet alleen aan de wet, maar bieden aanvullende goede voorwaarden.

Download hier deze Algemene Voorwaarden van NL Actief, in Nederlands en Engels of bekijk ze hier: online.

 

Artikel 1. Abonnementsvorm

1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.

1.2 In de kosten voor een abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de fitnessruimte en/of het deelnemen aan een groepsles.

1.3 Het abonnement is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 2. Abonnementsduur en -beëindiging

2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd met een minimale abonnementsduur van een kwartaal, zoals vermeld

en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.

2.2 Indien opzegging niet conform artikel 2.4 en 2.5 plaatsvindt, wordt uw lidmaatschap niet automatisch verlengd met de

duur van het abonnement wat u was aangegaan, maar wordt deze na de overeengekomen abonnementsperiode omgezet

in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

2.3 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door de klant worden beëindigd of opgezegd.

2.4 De opzegtermijn bedraagt 1 volle kalendermaand.

2.5 Opzegging van een abonnement dient schriftelijk of digitaal te geschieden. De verschuldigde contributie tot de einddatum

van het abonnement en een eventuele achterstand in contributie dient in één keer te worden voldaan bij de receptie. Bij automatische incasso int Academas de verschuldigde contributie tot de einddatum van het abonnement en een eventuele achterstand van de contributie in één keer.

2.6 Opzeggingen worden te allen tijde digitaal of schriftelijk bevestigd door Academas. Indien u aan ons een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten wordt deze, nadat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, door ons ingetrokken.

2.7 Tot de einddatum van het abonnement kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten.

2.8 Restitutie van de contributie wordt niet verstrekt.

Artikel 3. Wijzigen van abonnementsvorm

3.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd.

3.2 Na het verstrijken van de minimale abonnementsduur, word de abonnementsvorm op verzoek van de klant gewijzigd.

3.3 Bij wijziging van een jaarabonnement naar een kwartaalabonnement in een lopende trainingsreeks zal het

jaartarief omgerekend worden naar een kwartaaltarief.

3.4 De abonnementsprijzen worden jaarlijks vastgesteld. Academas behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen eenzijdig aan te passen en maakt deze wijziging tijdig kenbaar. Indien de klant zich niet in de prijswijziging kan vinden, heeft hij/zij het recht om het abonnement met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 op te zeggen en te beëindigen.

Artikel 4. Tijdelijk stopzetten van het abonnement

4.1 Bij een (langdurige)blessure of in geval van zwangerschap, dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen. Indien nodig vraagt Academas om een medische verklaring. Na goedkeuring door Academas wordt uw abonnement tijdelijk stopgezet.

4.2 Wanneer u een jaarabonnement heeft, kunt u maximaal 1 x  per jaar uw abonnement maximaal 3 weken aaneengesloten stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld in geval van vakantie. Hiertoe dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen. Na goedkeuring door Academas wordt uw abonnement tijdelijk stopgezet.

4.3 De minimale abonnementsduur wordt automatisch verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting. De duur van de stopzetting staat omschreven in het onder artikel 4 sectie 01 en 02 genoemde mutatieformulier.

4.4 Bij automatische incasso abonnementen wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.

4.5 Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door Academas schriftelijk bevestigd. Hierin staat de datum wanneer de tijdelijke stopzetting komt te vervallen. Wilt u langer gebruik maken van uw stopzetting dan dient u dat 10 dagen voor het verstrijken van de stopzetting schriftelijk te melden bij Academas

Artikel 5. Betaling

5.1 De contributie voor de eerste oefenreeks bestaat uit de intaketest, ledenpas en het abonnementstarief. Wanneer een de abonnementsvorm vrije fitness omvat komt daar het tarief voor de TGS-sleutel nog bij. De ledenpas en sleutel zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

5.2 Indien u heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt u ons door ondertekening van de voorzijde van dit formulier, een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten.

5.3 Indien betaling plaats vindt door middel van automatische incasso, dan wordt deze per kwartaal uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor om u administratiekosten in rekening te brengen.

5.4 Bij een contante betaling dient de abonnementsperiode vooruit te worden betaald.

5.5 De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Academas de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2.

5.6 Tijdens vakanties- en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald, behalve onder de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 4.2.

5.7 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

5.8 Indien Academas genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, komen de volgende kosten voor rekening van de klant: de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderd met de vervallen rente, de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van een verkregen rechterlijke uitspraak.

5.9 De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is, zolang de overeenkomst niet op de bij Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij/zij (behoudens de onder artikel 4.1 en 4.2 aangegeven ontheffing) gehouden is de overeengekomen gelden aan Academas te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak ook, niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie.

5.10 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van enig hem of haar mogelijk opkomende recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van Academas indien Academas genoodzaakt is over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

Artikel 6. Veiligheid en Aansprakelijkheid

6.1 De wederpartij verklaart hierbij, dat sportonderricht, c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door hem/haar zelf worden gedragen.

6.2 Academas is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele  gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.

6.3 De klant vrijwaart Academas voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de in artikel bedoelde schade, kosten en interesse.

6.4 Schade toegebracht aan de inventaris cq het gebouw van Academas door leden is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7. Openingstijden

7.1 De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Academas. Indien deze wijzigen wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld door middel van publicatie in het sportcentrum. Tijdens officiële feestdagen en eventuele nader te bepalen dagen, is ons centrum gesloten.

Artikel 8 Algemene huisregels

Orde/instructievoorschriften

8.1 Uit hygiënisch oogpunt is bij het trainen in de fitnesszaal het gebruik van een handdoek verplicht.

8.2 Het is niet toegestaan de zalen met ´buiten´ schoenen te betreden. Sportschoenen met zwarte zolen die afgeven zijn niet toegestaan,

8.3 Wie een trainingsuur mist, kan die training binnen de abonnementsperiode inhalen in de vrije fitness of in een daarvoor aangewezen trainingsuur.

8.4 Het gebruik van stimulerende middelen is verboden. Bij constatering volgt onmiddellijke uitschrijving.

8.5 Heeft u klachten, meldt deze dan aan de instructeur en/of bij de receptie.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 In alle gevallen waar onze voorwaarden, privacy reglement en geldende wet- en regelgeving niet toereikend zijn beslist de directie van Academas B.V..

Aanvullende voorwaarden Fysio+

Deze voorwaarden zijn als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden welke op al onze diensten van kracht zijn.

Fysio+ is een abonnement als aanvulling op de reguliere fysiotherapie behandelingen waarin het oefenprogramma, dat opgesteld is door de betreffende behandelende therapeut, op eigen gelegenheid wekelijks, tijdens de reguliere openingstijden voor vrij trainen, kan worden uitgevoerd. Het oefenprogramma heeft alleen betrekking op de klacht(en) waarvoor u onder behandeling bent.

U komt in aanmerking voor een Fysio+ abonnement wanneer u een gemiddelde aangesloten aantal behandelingen heeft van minimaal één fysiotherapie behandeling per 2 weken en in staat bent om zelfstandig het oefenprogramma uit te voeren. De minimale duur en afname van dit maandelijkse abonnement is één kalendermaand. U ontvangt, zolang u voor de aangegeven klacht onder behandeling bent, maandelijks een digitale factuur. Het verschuldigde bedrag zal via automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Hiervoor dient u een zogenaamde SEPA formulier in te vullen. Dit abonnement vervalt automatisch aan het eind van de kalendermaand waarin u uw laatste reguliere fysiotherapie behandeling heeft gehad en daarmee uw behandeltraject, voor de klacht waarvoor u onder behandeling was, is beëindigd of indien u, om welke reden dan ook, geen voortgang kunt geven aan uw deelname aan het behandeltraject met uw therapeut. De therapeut zal desgewenst in overleg met u het behandeltraject beëindigen.

Uw therapeut stelt het oefenprogramma samen en zal deze in eerste instantie samen met u doorlopen en beoefenen tijdens één van uw afspraken voor reguliere fysiotherapie behandeling. Daarnaast zal uw therapeut het gebruik van de trainingssleutel en uw MyWellness account uitleggen. Vervolgens kunt u deze conform het advies van uw therapeut zelfstandig uitvoeren. Uw therapeut bewaakt uw voortgang hierin en zal zo nodig uw oefenprogramma bijstellen. Uw behandelende therapeut blijft verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van uw oefenprogramma. 

De aanschaf van de trainingssleutel zal berekend worden wanneer u niet reeds over deze sleutel beschikt. Indien u start in een lopende kalendermaand dan zal uw eerste maandfactuur naar rato worden gefactureerd.

Aanvullende voorwaarden Fysio+ 

 

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden welke op al onze diensten van toepassing zijn. 

Fysio+ is een trainingstherapie abonnement dat geldt als een optionele aanvulling op de reguliere fysiotherapie behandelingen bij één van de therapeuten van Academas. Het oefenprogramma, dat opgesteld is door de betreffende behandelende therapeut, dient op eigen gelegenheid, tijdens de reguliere openingstijden voor vrij trainen, te worden uitgevoerd. Het oefenprogramma heeft alleen betrekking op de klacht(en) waarvoor je onder behandeling bent. 

Je komt in aanmerking voor een Fysio+ trainingstherapie abonnement wanneer je een gemiddeld hebt van minimaal één behandeling per twee aangesloten weken en in staat bent om zelfstandig het oefenprogramma uit te voeren.  

De minimale duur en afname van het Fysio+ trainingstherapie abonnement is één kalendermaand. Je ontvangt, zolang je voor de aangegeven klacht onder behandeling bent bij één van de therapeuten van Academas, maandelijks een digitale factuur. Het verschuldigde bedrag zal via automatische incasso van je rekening worden afgeschreven. Hiervoor dien je een zogenaamde SEPA formulier in te vullen.  

Het abonnement vervalt automatisch aan het eind van de kalendermaand van de maand waarin je je laatste reguliere fysiotherapie behandeling hebt gehad en daarmee je behandeltraject, voor de klacht waarvoor je onder behandeling was, is beëindigd of indien je, om welke reden dan ook, geen voortgang kunt geven aan je deelname aan het behandeltraject met je therapeut. De therapeut zal desgewenst al dan niet in overleg met je het behandeltraject sluiten. 

Je therapeut stelt het oefenprogramma samen en zal deze in eerste instantie samen met je doorlopen en beoefenen tijdens één van je afspraken voor reguliere fysiotherapie behandeling. Daarnaast zal je therapeut het gebruik van de trainingssleutel en je MyWellness account uitleggen. Hiermee kan je zelfstandig je eigen trainingsplek per trainingsmoment reserveren in de mywellness app. Vervolgens kan je het trainingstherapie programma conform het advies van je therapeut zelfstandig uitvoeren.  

Je therapeut bewaakt je voortgang hierin en zal zo nodig je oefenprogramma bijstellen. Je behandelende therapeut blijft verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van je oefenprogramma.  

De aanschaf van de trainingssleutel zal berekend worden wanneer je niet reeds over deze sleutel beschikt. Indien je start in een lopende kalendermaand dan zal je eerste maandfactuur naar rato worden gefactureerd.